[Mã 080]LAYOUT CHO BỂ 90 – 120CM – LAYOUT CÁ CẢNH BIỂN