[Mã 050]LAYOUT CHO BỂ 40 – 50CM – LAYOUT CÁ CẢNH BIỂN